Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Úvod > Projekty > Projekt OPPA

Projekt OPPA

Kurzy realizované v projektu OPPA

A   Kurzy pro lékaře
Teoretická část vzdělávacího programu oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Povinná praxe – 1 měsíc gynekologie a porodnictví a 1 měsíc dětské lékařství

Počet osob v kurzu celkem: 1 
Časová dotace kurzu, témata a programy vzdělávacích aktivit formou teoretické výuky  jsou stanoveny ve vzdělávacím programu Ministerstva zdravotnictví, oboru všeobecné praktické lékařství, zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 2011, částka 4.
Cílovou skupinou/zaměstnancem je lékař, který po získání specializované způsobilosti v tomto oboru zaujme pozici praktického lékaře pro obyvatele ústavů sociální péče v Areálu Chvaly a pozici závodního lékaře.
Účastník obdrží potvrzení o účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích
Místo plnění: prostory dodavatele

Kurz - Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a management zdravotnických zařízení   

Počet osob v kurzu celkem: 1 
Hlavní důraz je kladen na témata související s aktuálními a praktickými problémy ve zdravotnictví jako např. nová legislativa, vykazování péče podle DRG, připravované změny v lékové politice a další očekávané změny ve zdravotnictví. Strategické řízení zdravotnických zařízení v ČR.
Cílovou skupinou/zaměstnancem je lékař, který absolvováním akce v tomto oboru posílí svoji pozici v nejvyšším managementu LRS Chvaly
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování jednotlivých částí kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

Základní kurz AKUPUNKTURY

Modul A1, A2, A3, B1, B2, B3

Počet osob v kurzu celkem: 1 
Časová dotace kurzu: 24 školících dnů, 8 hodin (1 hodina je 45 minut) Cílovou skupinou je lékař, který po získání osvědčení bude způsobilý provádět léčbu akupunkturou. Tématické okruhy v šesti modulech budou zaměřeny na teoretickou výuku a na praktické postupy podle vzdělávacího programu Ministerstva zdravotnictví schváleného pro IPVZ.
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování jednotlivých modulů a složení závěrečné zkoušky
Místo plnění: prostory dodavatele

B   Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče

Počet osob celkem 1 
Cílovou skupinou/osobou je zaměstnanec, všeobecná sestra, která má ve své náplni práce metodické vedení každodenní ošetřovatelské péče o nemocné pacienty na oddělení intenzívní péče.
Téma je specifikováno dle příslušného ustanovení vyhlášky 424/2004 Sb. Kurz bude zaměřen na teoretickou výuku i praktický nácvik v dané specializaci.
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování každého modulu a praxe.
Místo plnění: prostory dodavatele

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Počet osob celkem 1
Cílovou skupinou/osobou je zaměstnanec, všeobecná sestra, jejíž hlavním úkolem bude  vedení pracovníků na pozici staniční / vrchní sestra lůžkového oddělení.
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik v dané specializaci dle příslušného ustanovení vyhlášky 424/2004 Sb. Kurz bude zaměřen na teoretickou výuku i praktický nácvik v dané specializaci.
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování každého modulu a praxe.
Místo plnění: prostory dodavatele 

Komunitní ošetřovatelská péče, Speciální modul – specifická činnost komunitní sestry v péči o rodinu

Počet osob celkem 1
Časová dotace je 5 školících dní (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou/osobou je zaměstnanec, všeobecná sestra, která již absolvovala část 1 a část 2. Jejím hlavním úkolem bude metodické vedení týmu pracovníků v terénní domácí péči.
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku ve speciálním modulu dle příslušného ustanovení vyhlášky 424/2004 Sb.
Účastník obdrží  Osvědčení o absolvování modulu.
Místo plnění: prostory dodavatele

C    Odborné kurzy zdravotnických pracovníků

Výživa pacienta v léčebném procesu, možnosti ovlivnění stavu pacienta pomocí dietní intervence

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry a nutriční terapeut.
Téma bude zaměřeno na hodnocení výživového stavu, na dietní opatření a psychologii výživy. Pojednány budou typy malnutrice a dietní intervence, úskalí plnění výživových doporučení, kvalitativní a kvantitativní hlediska výživy, geriatrická problematika výživy, tvorba jídelního plánu.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry.
Téma bude zaměřeno na problematiku dlouhodobě nemocných s vysokým rizikem vzniku dekubitů, pacienty s bércovými vředy a jinými chronickými kožními defekty. Kazuistika, možnosti opatření a užití léčivých prostředků k upevnění kožního krytu, prevence u cílových skupin, rizikové faktory. Identifikace jednotlivých případů a diagnostika.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií, stomie trávicího a močového traktu 

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry.
Téma bude zaměřeno na poskytování specializované ošetřovatelské péče  o nemocného s ileostomií, kolostomií, prostomií a trvalou drenáží. Prevence a řešení komplikací v retrakcích stomie, iritačních dermatitidách, stenózách stomie, hypergranulaci stomií, hematomech, píštělích.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele 

Rehabilitační ošetřování

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry a sanitáři
Téma bude zaměřeno na zásady a znalosti správných postupů, prevence rozvoje sekundárních změn. Prevence vzniku spasticity, dekubitů, otoků. Zásady polohování, vertikalizace, využití podpůrného aparátu pro stoj a chůzi, aktivity denních činností. Zásady spolupráce s ošetřujícím lékařem a získání pacienta pro spolupráci.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Hospicová péče, paliativní péče o pacienty s chronickým onemocněním a v terminálních stavech

 

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry.
Téma bude zaměřeno na zásady prevence a zmírnění bolesti a dalších tělesných a duševních strádání, na zachování pacientovy důstojnosti a umožnění aktivní podpory blízkých. Kompenzace stavu v odstraňování akutních problémů, podání tišících léků, případně cytostatické chemoterapie, imunoterapie, bioterapie a podpůrných preparátů.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele 

Práva a povinnosti pacientů a zdravotníků 

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou je nelékařský zdravotnický personál obecně
Tématicky má kurz obsahovat informace o pracovně-právních, trestně-právních, občansko-právních a správně-právních normách a principech práce. Má osvětlit  smysl a praktické užití provozních  řádů. Má provést právy pacientů, osvětlit meze – a stanovit obranu před nevhodnostmi, zmínit rizika a chyby.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Základní zdravotní a sociální péče o nemocné pacienty a klienty podle jejich diagnózy specificky z pohledu odborné péče zdravotnického personálu

 

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou je nelékařský zdravotnický personál obecně
Tématicky má kurz obsahovat specifický pohled zdravotníka a rodinného příslušníka, základní standardy péče, bezpečnost práce, právní úprava, praktické zásady domluvy s pacientem a s rodinným příslušníkem.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., jak propojit požadavky zákona do praxe, příklady dobré praxe 

Počet osob celkem: 5
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou je nelékařský zdravotnický personál obecně
Téma bude zaměřeno na standardy kvality soc. služeb, inspekce v soc. službách, registraci soc. služeb a na financování, organizaci a postavení  neziskového sektoru v sociálních službách.
Účastník obdrží Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Změny postupů v přednemocniční péči, odborná první pomoc podle Guideliness 2010, resuscitace nemocných, medikace

Počet osob celkem: 13 
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry a ostatní nelékařský personál obecně
Téma bude zaměřeno na kardiopulmonální resuscitaci podle evropských doporučení Guideliness 2010 a základních principů a pravidel resuscitace. Polohování, uvolnění dýchacích cest, srdeční masáž, technické prostředky, defibrilační strategie.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Krizová pomoc, prevence krizových stavů zdravotníků

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, 1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry a ostatní nelékařský personál obecně
Téma bude zaměřeno na stabilitu personálu v náročných podmínkách ošetřovatelské medicíny. Prevenci soustavným vzděláváním, vyhledáváním možností specializace a kariérního růstu, který eliminuje strachy ze ztráty zaměstnání. Dále na zásady dobrého rozložení sil jednotlivce a kolektivu a prevenci přepracovávání.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Psychologie, typologie pacientů, komunikace s pacientem, klientem, sebeovládání, Interpersonální komunikace, budování vztahů uvnitř nemocnice

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 2 školící dny (den má 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry a ostatní nelékařský personál obecně
Téma bude zaměřeno na psychologii pacienta, typologii a stanovení cest komunikace, techniky pro budování pacientovy důvěry pro první dojem. Role sestry a nepřestupování do role lékaře, spolupráce s lékařem, řešení námitek pacienta, zpětná vazba a její zpracování v kolektivu.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Konflikty a jejich řešení

Počet osob celkem: 13
Počet skupin v kurzu: 1
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry a ostatní nelékařský personál obecně
Téma bude zaměřeno na typologii konfliktů, které vznikají v ošetřovatelském zdravotnictví, příčiny vzniku konfliktů, předcházení konfliktům. Zpracování konfliktu jako komunikačního nástroje, Prevence manipulace, agresivity a pasivity v kolektivu. Základní pravidla psychohygieny a praktické nácviky opatření.
Účastník obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory zadavatele

Pokročilejší počítačové funkce ve zdravotnickém zařízení, komunikační systémy

Počet osob celkem:   5
Počet skupin v kurzu:   1
Časová dotace kurzu:  1 školící den  (den má 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, vedoucí pracovníci nelékařského personálu, jejichž hlavním úkolem je řízení a organizace úseku ve zdravotnickém zařízení.
Téma je zaměřeno na rozšiřování zkušeností a vědomostí o nových a moderních systémech komunikačních a informačních v rámci zdravotnického zřízení
Účastníci obdrží  Potvrzení o účasti na kurzu.
Místo plnění: prostory dodavatele

Základní kurz bazální stimulace

Počet osob celkem:  12
Počet skupin:  1
Časová dotace:  3 školící dny  (den má 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, všeobecné sestry, fyzioterapeuti a ošetřovatelky, jejichž hlavním úkolem je každodenní ošetřovatelská péče o nemocné pacienty
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování základního kurzu
Místo plnění: prostory zadavatele

Terapimaster,  workshop

Počet osob celkem:  5
Počet skupin:   1
Časová dotace:  1 školící dny, celkem 5 hodin, (hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou fyzioterapeuti, jejichž hlavním úkolem je každodenní rehabilitace nemocných pacientů
Téma bude zaměřeno na praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

Taping

Počet osob celkem:  4
Počet skupin:  1
Časová dotace:  2 školící dny, (7 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, fyzioterapeuti, jejichž hlavním úkolem je každodenní rehabilitační péče o nemocné pacienty
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

Škola zad

Počet osob celkem:  5
Počet skupin:  1
Časová dotace:  2 školící dny, (den 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou fyzioterapeuti, jejichž hlavním úkolem je každodenní rehabilitace nemocných pacientů
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

D    Certifikované kurzy 

Certifikovaný kurz Bazální stimulace

Počet osob celkem:  2
Počet skupin:  1
Časová dotace:  8 školících dní  (den má 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou je zaměstnanec, všeobecná sestra, ergoterapeut nebo fyzioterapeut, jehož hlavním úkolem je odborné vedení a dohled nad aplikací bazální stimulace v každodenní ošetřovatelské péči o specificky nemocné pacienty
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

Terapimaster,  S-E-T koncept Neurac 1

Počet osob celkem:  2
Počet skupin:   1
Časová dotace:  3 školící dny, celkem 21 hodin, (hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou fyzioterapeuti, jejichž hlavním úkolem je každodenní rehabilitace nemocných pacientů
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

Bobathův koncept

Počet osob celkem:  5
Počet skupin:   1
Časová dotace:  15 školících dní, celkem 110 hodin, (hodina  je 60 minut)
Cílovou skupinou jsou fyzioterapeuti, jejichž hlavním úkolem je každodenní rehabilitace nemocných pacientů
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

Mojžíšova metoda

Počet osob celkem:  2
Počet skupin:  1
Časová dotace:  15 dní teorie, 5 dní praxe. Den má 8 výukových hodin  (hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou fyzioterapeuti, jejichž hlavním úkolem je každodenní rehabilitace nemocných pacientů
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

Vojtova metoda

Počet osob celkem:  2
Počet skupin:  1
Časová dotace: 4 ucelené moduly složené z teorie a praxe, celkem  240 vyučovacích hodin, (hodina  je 45minut)
Cílovou skupinou jsou fyzioterapeuti, jejichž hlavním úkolem je každodenní rehabilitace nemocných pacientů
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku i praktický nácvik specifických technik.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu
Místo plnění: prostory dodavatele

E    Kurzy pro ošetřovatele, pečovatele a sanitáře

Sanitářský kurz

Počet osob celkem: 10
Časová dotace: 150 hodin (1 hodina je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci bez zdravotnického vzdělání, kteří budou pro zadavatele zakázky pracovat jako zdravotničtí pracovníci
Téma bude zaměřeno na teoretickou výuku a praktický nácvik, exkurze  s cílem naučit základy zdravovědy, hygieny a epidemiologie, první pomoci a základů péče o nemocné, psychologie atd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování jednotlivých částí kurzu.
Místo plnění: prostory dodavatele 

Základní počítačové funkce ve zdravotnickém zařízení

Počet osob celkem: 10
Počet skupin: 1
Časová dotace: 5 školících dní (den 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci na pozici sanitář ve zdravotnickém zařízení, kteří se denně setkávají s dokumentací a informacemi v elektronické podobě.
Téma bude zaměřeno na základní zvládnutí programů pro zdravotnictví ve Wordu a Excelu. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce
Místo plnění: prostory dodavatele

Biografie klienta/pacienta

Počet osob celkem: 10
Časová dotace: 1 školící den (den má 8 hodin, hodina  je 45 minut)
Cílovou skupinou jsou sanitáři, pečovatelé a ošetřovatelé, kteří denně komunikují s klienty/ pacienty s mírnou až střední demencí.
Téma bude zaměřeno na seznámení posluchačů s psychobiografickým modelem péče o pacienta/klienta v ústavním zařízení, možnosti testování, možnosti komunikace  a příklady z praxe v zařízeních, kde tento model péče aplikují.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce
Místo plnění: prostory zadavatele

 

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti, Evropský sociální fondNové zprávy ze Chval

V loňském prázdninovém čísle Hornopočernického zpravodaje jsme informovali o projektu Léčebného a rehabilitačního střediska Chvaly. Projekt je stále ve stádiu projednávání územního rozhodnutí. V současnosti je k podpisu připravena smlouva o spolupráci mezi městskou částí Praha 20 a Sdružením Chvaly, které je smluvním partnerem majitele pozemku. V partnerské smlouvě se Sdružení Chvaly zavazuje ke spolupráci při řešení dopravní situace v ulici Hartenberská tak, aby bylo možné zahájit stavební práce v objektu léčebny.

Vzhledem k tomu, že kruhový objezd a úpravu komunikace Hartenberská mělo hlavní město Praha jako veřejnou investici v harmonogramu zařazenou až v r. 2016, vyšlo Sdružení Chvaly vstříc tím, že zajistí na vlastní náklady dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci pro stavební povolení, a to včetně inženýrské činnosti.

Potřebná odborná stanoviska jsou většinou zajištěna. Protože si charakter investice vyžaduje nutnou součinnost s městskou částí Praha 20 je Sdružení Chvaly ve stálém kontaktu se samosprávou, jmenovitě paní starostkou Hanou Moravcovou, a samozřejmě i s příslušnými odbory. Partnerská smlouva má být v nejbližších dnech podepsána.

V dohodě s městskou částí Praha 20 proběhla dvě setkání s občany přímo v areálu. Dotčení spoluobčané a zájemci se měli možnost dotazovat a vznášet připomínky. A právě na základě připomínek veřejnosti přepracovalo Sdružení Chvaly koncepci Hospicu a také domu pro seniory Bethesda. Vyhověli tak přání veřejnosti a zpřístupnili areál v části zejména rekreačních ploch (parkové úpravy, vodní plocha, minigolfové a volejbalové hřiště a tenisový kurt). Také hráz rybníku se rozšíří o zelený pás s plochami pro venkovní sezení a malými prodejnami (čajovna s pekařstvím a cukrárnou, keramická dílna s prodejem atd.), v rámci provozování chráněného bydlení. Tuto změnu naznačují ilustrace.

Celý projekt zůstává neziskovou aktivitou. Majitel pozemku zapůjčil pozemek pro komunitní aktivitu ochotně, protože tak má církevní majetek sloužit z principu. Všechny náklady nesou instituce, které na pozemku Areálu Chvaly rozvíjejí svou práci. Právě tato činnost se stále více otevírá městské části. Nejenom v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, ale také v možnostech pro rodiny s dětmi a mládež. Tímto směrem vývoj areálu půjde i v budoucnosti.

Grant OPPA ve Chvalech

V polovičce dubna tohoto roku podepsalo LRS Chvaly, o.p.s., grantovou smlouvu na projekt Komplexní vzdělávání pracovníků ve Chvalech, který byl podpořen z Operačního programu Praha adaptabilita (OPPA) v ose 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Realizace projektu začala přípravnými pracemi už 1. 3. 2012 a ukončena má být do 30. 4. 2014. Prostředky pro realizaci jsou ve výši 2,5 milionu a využívat je bude jak příjemce LRS Chvaly, o.p.s, tak partner Sdružení Chvaly, o.s. Personál příjemce dotace a jeho partnera tak získal unikátní možnost vzdělávání v odborných školeních, které bude realizovat vybraný dodavatel vzešlý z výběrového řízení vypisovaného na hlavní oblasti školení pro lékaře, zdravotnický personál a ošetřovatele spolu s rehabilitačními pracovníky.

Výhodou projektu je, že pamatuje velice adresně na jednotlivé potřeby rozvíjejícího se areálu. Podporuje vedle odborných školení také i obecné znalosti, jazykové možnosti a dává možnost i tuzemské a zahraniční stáže pro budoucí specialisty. Tato dílčí školení a stáže budou sjednávány adresně. Cílem je umožnit personální a osobnostní růst zaměstnanců, kteří mají perspektivu stát se školiteli dalších zaměstnanců. Projekt pamatuje na rozšíření Areálu Chvaly. Následnými příjemci pomoci mají totiž být ti, kteří získají v novém Léčebném a rehabilitačním středisku práci. Program pamatuje na ohrožené skupiny, jmenovitě na matky s dětmi, zaměstnance do 30 let a také na zaměstnance nad 50 let. Realizaci budou mít občané možnost sledovat na nových internetových stránkách www.chvaly.cz v sekci, která se připravuje a z pravidelných mediálních výstupů, které programu OPPA zajišťují publicitu.

Daniel Kvasnička, LRS Chvaly

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti, Evropský sociální fond

zpět